boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld.


 1. De doop fan Jezus
 2. Jezus yn de woestyn
 3. De synagoge fan Nazaret
 4. Genêzing fan in sike
 5. Genêzing fan in lammenien
 6. Levi wurdt roppen
 7. Op in sabbat
 8. Lok en wee
 9. In offisier yn Kafarnaüm
 10. It foarbyld fan it sied
 11. De stoarm op de mar
 12. De dochter fan Jaïrus
 13. Fiiftûzen krije sêd

Ferhalen foar Advint en Kryst


 1. Jim bidden is ferheard
 2. It liet fan Maria
 3. De berte fan Jehannes
 4. De berte fan Jezus
 5. De hoeders
 6. Simeon en Hanna yn ‘e timpel
 7. Jezus yn ‘e timpel

Foto Dit is de dei