boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld.


 1. De doop fan Jezus
 2. Jezus yn de woestyn
 3. De synagoge fan Nazaret
 4. Genêzing fan in sike
 5. Genêzing fan in lammenien
 6. Levi wurdt roppen
 7. Op in sabbat
 8. Lok en wee
 9. In offisier yn Kafarnaüm
 10. It foarbyld fan it sied
 11. De stoarm op de mar
 12. De dochter fan Jaïrus
 13. Fiiftûzen krije sêd
 14. In Samaritaan helpt
 15. Hoe kinne we bidde?
 16. Jou de moed net op
 17. It foarbyld fan de soan dy’t op reis giet
 18. De rike man en de earme Lazarus
 19. De Farizeeër en de tolgarder
 20. In rike jongeman
 21. In bline man
 22. Sacheüs
 23. It foarbyld fan twa feinten

Ferhalen yn de Stille Wike en foar Peaske (hjir alle dagen in ferhaal)

 1. De yntocht yn Jeruzalem
 2. Pesach
 3. Op de Oliveberch
 4. Petrus seit dat er Jezus net ken
 5. Jezus foar Pilatus
 6. De krusiging fan Jezus
 7. Jezus’ begraffenis
 8. Jezus libbet!
 9. De reis nei Emmaüs

Himelfeart en Pinkster

 1. De oare lln. sjogge Jesus ek
 2. Himelfeart
 3. Pinkster
 4. It libben fan de earste gemeente

Ferhalen foar Advint en Kryst

 1. Jim bidden is ferheard
 2. It liet fan Maria
 3. De berte fan Jehannes
 4. De berte fan Jezus
 5. De hoeders
 6. Simeon en Hanna yn ‘e timpel
 7. Jezus yn ‘e timpel

Foto Dit is de dei