boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld.


 1. De doop fan Jezus
 2. Jezus yn de woestyn
 3. De synagoge fan Nazaret
 4. Genêzing fan in sike
 5. Genêzing fan in ferlamde
 6. Levi wurdt roppen
 7. Op in sabbat
 8. Lok en wee
 9. In ofsier yn Kafarnaüm
 10. It foarbyld fan it sied
 11. De stoarm op de mar
 12. De dochter fan Jaïrus

Ferhalen foar Advint en Kryst


 1. Jim bidden is ferheard

Foto Dit is de dei