boeken van Foekje-Fleur Fink

predikant - geestelijk begeleider - contextueel pastor - mediator

‘Dit is de dei…’, Fryske ferhalen foar jong en âld.


  1. De doop fan Jezus
  2. Jezus yn de woestyn
  3. De synagoge fan Nazaret
  4. Genêzing fan in sike
  5. Genêzing fan in ferlamde
  6. Levi wurdt roppen
  7. Op in sabbat
  8. Lok en wee


Foto Dit is de dei